test_case_list.xml 439 KB
Newer Older
1 2
 <testCaseList>

3
<MachineList>mozart calisson stevens nano amerique</MachineList>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
4
 <NFSResultsShare>/mnt/sradio/TEST_RESULTS/</NFSResultsShare>
5 6
 <GitOAI5GRepo>https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g.git</GitOAI5GRepo>
 <GitOpenair-cnRepo>https://gitlab.eurecom.fr/oai/openair-cn.git</GitOpenair-cnRepo>
7
 <GitOAI5GRepoBranch>develop</GitOAI5GRepoBranch>
8
 <GitOpenair-cnRepoBranch>develop</GitOpenair-cnRepoBranch>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
9
 <CleanUpOldProgs>oaisim* oaisim_nos1* lte-softmodem* lte-softmodem-nos1* mme_gw* run_epc* run_hss* hss hss_sim configure_cots_bandrich_ue* wvdial* iperf iperf_script ping tshark rrh_gw</CleanUpOldProgs>	
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
10
 <CleanUpAluLteBox>sudo -S -E /opt/ltebox/tools/stop_ltebox</CleanUpAluLteBox>
11
<ExmimoRfStop>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai -w EXMIMO -c; sudo -S -E $OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/stop_exmimo2; uname -a; dmesg|tail</ExmimoRfStop>
12
 <Timeout_execution>36000</Timeout_execution>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
13
 <TestCaseExclusionList>0102+ 0104+ 015502 015505 015506 015507 015508 015509 015510 015511 015602 015605 015702 015705 015802 015805 016002 016005 016102 016105 016302 016305 016502 016505 017002 017005 017502 017505</TestCaseExclusionList>
14
 <nruns_lte-softmodem>3</nruns_lte-softmodem>
15
 <MachineListGeneric>mozart calisson stevens nano amerique</MachineListGeneric>
16 17 18 19
   <testCase id="010101" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build oaisim.Rel8</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
20
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
21
   <compile_prog_args>--oaisim -r Rel8 -c </compile_prog_args>
22 23 24 25
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_build_oai/build/oaisim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/at_commands/build/at_nas_ue
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/usim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/nvram</compile_prog_out>
26 27 28 29 30 31
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
32
   <tags>oaisim.Rel8</tags>
33
   <nruns>1</nruns>
34
   </testCase>
35

36 37
   <testCase id="010102" >
   <class>compilation</class>
38
   <desc>Build oaisim.Rel10</desc>
39
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
40
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
41
   <compile_prog_args>--oaisim -r Rel10 -c </compile_prog_args>
42 43 44 45
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_build_oai/build/oaisim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/at_commands/build/at_nas_ue
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/usim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/nvram</compile_prog_out>
46 47 48 49
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
50
   <search_expr_true></search_expr_true>
51
   <search_expr_false></search_expr_false>
52
   <tags>oaisim.Rel10</tags>
53 54 55 56 57
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

   <testCase id="010103" >
   <class>compilation</class>
58 59 60
   <desc>Build oaisim_noS1.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
61
   <compile_prog_args>--oaisim -r Rel10 --noS1 -c </compile_prog_args>
62 63 64 65
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/rb_tool
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/oai_nw_drv/oai_nw_drv.ko</compile_prog_out>
66 67 68 69 70 71
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
72
   <tags>oaisim_noS1.Rel10</tags>
73
   <nruns>1</nruns>
74
   </testCase> 
75

76
   <testCase id="010110" >
77
   <class>compilation</class>
78
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.USRP.Rel10</desc>
79
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
80
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
81
   <compile_prog_args>--eNB -w USRP -r Rel10 --noS1 -c </compile_prog_args>
82 83
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
84 85
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/liboai_usrpdevif.so</compile_prog_out>
86 87 88 89 90 91
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
92
   <tags>lte-softmodem_noS1.USRP.Rel10</tags>
93
   <nruns>1</nruns>
94
   </testCase> 
95

96
   <testCase id="010111" >
97
   <class>compilation</class>
98
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.EXMIMO.Rel10</desc>
99
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
100
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
101
   <compile_prog_args>--eNB -w EXMIMO -r Rel10 --noS1 -c </compile_prog_args>
102 103 104 105 106 107
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/openair_rf/openair_rf.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/updatefw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/oarf_config_exmimo.oct</compile_prog_out>
108 109 110 111 112 113
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
114
   <tags>lte-softmodem_noS1.EXMIMO.Rel10</tags>
115
   <nruns>1</nruns>
116
   </testCase> 
117

118
   <testCase id="010112" >
119
   <class>compilation</class>
120
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.BLADERF.Rel10</desc>
121
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
122
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
123
   <compile_prog_args>--eNB -w BLADERF -r Rel10 --noS1 -c </compile_prog_args>
124 125
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
126 127
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/liboai_bladerfdevif.so</compile_prog_out>
128 129 130 131 132 133
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
134
   <tags>lte-softmodem_noS1.BLADERF.Rel10</tags>
135
   <nruns>1</nruns>
136 137 138
   </testCase> 

   <testCase id="010113" >
139
   <class>compilation</class>
140
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.ETHERNET.Rel10</desc>
141
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
142
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
143
   <compile_prog_args>--eNB -w None -t ETHERNET -r Rel10 --noS1 -c </compile_prog_args>
144 145
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
146 147
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/liboai_eth_transpro.so</compile_prog_out>
148 149 150 151 152 153
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
154
   <tags>lte-softmodem_noS1.ETHERNET.Rel10</tags>
155
   <nruns>1</nruns>
156 157 158 159
   </testCase> 160 161
   <testCase id="010120" >
   <class>compilation</class>
162
   <desc>Build lte_softmodem.USRP.Rel10</desc>
163
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
164
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
165
   <compile_prog_args>--eNB -w USRP -r Rel10  -c </compile_prog_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
166 167
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/liboai_usrpdevif.so</compile_prog_out>
168 169 170 171 172 173
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
174
   <tags>lte-softmodem.USRP.Rel10</tags>
175
   <nruns>1</nruns>
176
   </testCase> 
177

178 179 180 181 182
   <testCase id="010121" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build lte_softmodem.EXMIMO.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
183
   <compile_prog_args>--eNB -w EXMIMO -r Rel10  -c </compile_prog_args>
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/CMakeFiles/openair_rf/openair_rf.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/updatefw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/oarf_config_exmimo.oct</compile_prog_out>
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
194
   <tags>lte-softmodem.EXMIMO.Rel10</tags>
195 196 197 198 199 200 201 202
   <nruns>1</nruns>
   </testCase> 

   <testCase id="010122" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build lte_softmodem.BLADERF.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
203
   <compile_prog_args>--eNB -w BLADERF -r Rel10  -c </compile_prog_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
204 205
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/liboai_bladerfdevif.so</compile_prog_out>
206 207 208 209 210 211
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
212
   <tags>lte-softmodem.BLADERF.Rel10</tags>
213 214 215 216 217 218 219 220
   <nruns>1</nruns>
   </testCase> 

   <testCase id="010123" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build lte_softmodem.ETHERNET.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
221 222 223
   <compile_prog_args>--eNB -w None -t ETHERNET -r Rel10  -c </compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/liboai_eth_transpro.so</compile_prog_out>
224 225 226 227 228 229 230 231 232
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>lte-softmodem.ETHERNET.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase> 
233

234 235
   <testCase id="010130" >
   <class>compilation</class>
236 237 238
   <desc>Build phy unitary simulators + secuirity unitary tests</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
239
   <compile_prog_args>--phy_simulators --core_simulators -c </compile_prog_args>
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/dlsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/ulsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/pucchsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/prachsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/pdcchsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/pbchsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/mbmssim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_kenb
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_encrypt
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_decrypt
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea2
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_kdf
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_cmac_encrypt
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia2</compile_prog_out>
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>unitary-sim.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>


   <testCase id="010140" >
   <class>compilation</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
270
   <desc>Build RRH Gateway for USRP(RF) + Ethernet (Transport)</desc>
271 272
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
273 274 275 276
   <compile_prog_args>--RRH -w USRP -t ETHERNET -c </compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/rrh_gw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_usrpdevif.so
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_eth_transpro.so</compile_prog_out>
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>RRH.USRP.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

   <testCase id="010141" >
   <class>compilation</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
289
   <desc>Build RRH Gateway for EXMIMO(RF) + Ethernet (Transport)</desc>
290 291
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
292
   <compile_prog_args>--RRH -w EXMIMO -t ETHNERNET -c </compile_prog_args>
293 294 295
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/rrh_gw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/CMakeFiles/openair_rf/openair_rf.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/updatefw
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
296 297 298
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/oarf_config_exmimo.oct
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_exmimodevif.so
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_eth_transpro.so</compile_prog_out>
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>RRH.EXMIMO.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

   <testCase id="010142" >
   <class>compilation</class>
311 312
   <desc>Build RRH Gateway</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
313
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
314 315 316 317
   <compile_prog_args>--RRH -w BLADERF -t ETHERNET -c </compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/rrh_gw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_bladerfdevif.so
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_eth_transpro.so</compile_prog_out>
318 319 320 321 322 323
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
324
   <tags>RRH.BLADERF.Rel10</tags>
325 326 327
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
328

329 330
  <testCase id="010200">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
331
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
332
   <pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
333
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
334
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
335 336
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
337 338 339 340
   <test_config_file>$OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf frame_type \"TDD\"
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf eutra_band 38
          $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf downlink_frequency 2580000000L
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf uplink_frequency_offset 0</test_config_file>
341
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
342 343 344 345 346 347
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 </main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
348
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2</tags>
349 350 351 352 353 354 355
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010201">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
356
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
357
   <pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
358
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
359
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
360 361 362 363
   <test_config_file>$OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf frame_type \"TDD\"
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf eutra_band 38
          $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf downlink_frequency 2580000000L
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf uplink_frequency_offset 0</test_config_file>
364 365
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
366
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
367 368 369 370 371 372
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -a
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -a 
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -a 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -a 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -a 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -a </main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
373
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2</tags>
374 375 376 377 378 379 380
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010202">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
381
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
382
<pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
383
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
384
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
385 386 387 388
   <test_config_file>$OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf frame_type \"TDD\"
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf eutra_band 38
          $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf downlink_frequency 2580000000L
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf uplink_frequency_offset 0</test_config_file>
389 390
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
391
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
392 393 394 395 396 397
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2</main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
398
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2 </tags>
399 400 401 402 403 404 405 406
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010203">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
407
   <pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
408
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
409
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
410 411 412 413
   <test_config_file>$OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf frame_type \"TDD\"
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf eutra_band 38
          $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf downlink_frequency 2580000000L
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf uplink_frequency_offset 0</test_config_file>
414 415
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
416
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
417 418 419 420 421 422
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -a 
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -a
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -a
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -a
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -a
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -a</main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
423
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_nos1.tdd.20MHz.TM2</tags>
424 425 426 427 428 429 430 431
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010204">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAI Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz) without abstraction mode, send ping from from eNB to UE, and check that there is no packet losses</desc>
432
    <pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
433
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
434
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
435 436
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
437 438 439 440
   <test_config_file>$OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf frame_type \"TDD\"
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf eutra_band 38
          $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf downlink_frequency 2580000000L
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf uplink_frequency_offset 0</test_config_file>
441
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
442 443 444 445 446 447
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -c26 
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -c26 
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -c26 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -c26 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -c26 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -c26</main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
448
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2 </tags>
449 450 451 452 453 454 455 456
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010205">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAI Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz) in PHY_ABSTRACTION mode, send ping from from eNB to UE, and check that there is no packet losses</desc>
457
   <pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
458
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
459
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
460 461
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
462 463 464 465
   <test_config_file>$OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf frame_type \"TDD\"
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf eutra_band 38
          $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf downlink_frequency 2580000000L
           $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf uplink_frequency_offset 0</test_config_file>
466
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
467 468 469 470 471 472
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -c26 -a
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -c26 -a
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -c26 -a
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -c26 -a
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -c26 -a
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -c26 -a</main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
473
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2 </tags>
474 475 476 477 478 479 480
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010300">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
481
   <desc>Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE 1 eNB (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
482
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
483
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
484
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
485 486
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
487
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
488 489 490 491 492
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
493 494
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F</main_exec_args>
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2</tags>
495 496 497 498 499 500 501
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010301">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
502
   <desc>Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors</desc>
503
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
504
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
505
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
506 507
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
508
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
509 510 511 512 513
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F -a
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
514 515
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F -a</main_exec_args>
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2</tags> 
516 517 518 519
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
520

521 522
  <testCase id="010302">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
523
   <desc> Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
524
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
525
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
526
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
527 528
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
529
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
530 531 532 533 534
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -F
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -F
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -F
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
535 536
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -F </main_exec_args>
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2 </tags> 
537 538 539 540 541 542 543
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010303">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
544
   <desc>Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors</desc>
545
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
546
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
547
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
548 549
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
550
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
551 552 553 554 555
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -F -a
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
556 557
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -F -a</main_exec_args>
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2</tags>
558 559 560 561 562 563 564
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010304">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
565
   <desc>Run OAI Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) without PHY_ABSTRACTION mode, ping from from eNB to UE, and for check for no packet losses</desc>
566
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
567
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
568
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
569 570
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
571
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
572 573 574 575 576
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F -c26
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F -c26
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F -c26
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F -c26
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F -c26
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
577 578
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F -c26</main_exec_args>
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2</tags>
579 580 581 582 583 584 585
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010305">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
586
   <desc>Run OAI Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) in PHY_ABSTRACTION mode, send ping from from eNB to UE, and check for no packet losses</desc>
587
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
588
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
589
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
590 591
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
592
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
593 594 595 596 597
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F -c26 -a
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
598 599
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F -c26 -a</main_exec_args>
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2 </tags>
600 601 602 603 604 605 606 607 608
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010400">
   <class>execution</class>
   <desc>Check if eMBMS procedure is not finished completely, make sure that the SIB13/MCCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
609
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
610
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
611 612
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
613
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
614 615 616
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -x 1 -Q3 -n 100 -b1 -u1</main_exec_args>
   <search_expr_true>"Found MBSFNAreaConfiguration from eNB 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
617
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
618 619 620 621 622 623 624
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010401">
   <class>execution</class>
   <desc>Check if eMBMS multicast/broadcast data is received, make sure that the SIB13/MCCH/MTCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
625
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
626
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
627 628
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
629
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
630 631 632
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -x 1 -T mscbr -Q3 -n 100 -b1 -u1</main_exec_args>
   <search_expr_true>"Received a multicast packet"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
633
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
634 635 636 637 638 639 640
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010402">
   <class>execution</class>
   <desc>Check for eMBMS multicast/broadcast data received in fdd mode, make sure that the SIB13/MCCH/MTCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
641
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
642
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
643 644
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
645
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
646 647 648
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -F -T mscbr -x 1 -Q3 -n 100 -b1 -u1</main_exec_args>
   <search_expr_true>"Received a multicast packet"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
649
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
650 651 652 653 654 655 656
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010403">
   <class>execution</class>
   <desc>Check for eMBMS multicast/broadcast DF relaying working properly in fdd mode, make sure that the SIB13/MCCH/MTCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
657
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
658
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
659 660
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
661
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
662 663 664
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -c43 -F -T mbvbr -Q4 -j1 -n120</main_exec_args>
   <search_expr_true>"MTCH for sync area 1"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
665
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
666 667 668 669 670 671 672
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015000">
   <class>execution</class>
   <desc>test_aes128_cmac_encrypt</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
673
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
674
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
675 676
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
677
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_cmac_encrypt</main_exec>
678 679 680
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
681
   <tags>test_aes128_cmac_encrypt</tags>
682 683 684 685 686 687 688
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015001">
   <class>execution</class>
   <desc>test_aes128_ctr_decrypt</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
689
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
690
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
691 692
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
693
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_decrypt</main_exec>
694 695 696
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
697
   <tags>test_aes128_ctr_decrypt</tags>
698 699 700 701 702 703 704
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015002">
   <class>execution</class>
   <desc>test_aes128_ctr_encrypt</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
705
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
706
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
707 708
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
709
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_encrypt</main_exec>
710 711 712
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
713
   <tags>test_aes128_ctr_encrypt</tags>
714 715 716 717 718 719 720
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015003">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_kenb</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
721
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
722
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
723 724
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
725
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_kenb</main_exec>
726 727 728
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
729
   <tags>test_secu_kenb</tags>
730 731 732 733 734 735 736
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015004">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
737
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
738
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
739 740
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
741
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas</main_exec>
742 743 744
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
745
   <tags>test_secu_knas</tags>
746 747 748 749 750 751 752
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015005">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eea1</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
753
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
754
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
755 756
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
757
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea1</main_exec>
758 759 760
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
761
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eea1</tags>
762 763 764 765 766 767 768
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015006">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eea2</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
769
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
770
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
771 772
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
773
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea2</main_exec>
774 775 776
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
777
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eea2</tags>
778 779 780 781 782 783 784
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015007">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eia1</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
785
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
786
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
787 788
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
789
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia1</main_exec>
790 791 792
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
793
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eia1</tags>
794 795 796 797 798 799 800
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015008">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eia2</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
801
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
802
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
803 804
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
805
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia1</main_exec>
806 807 808
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
809
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eia2</tags>
810 811 812 813 814 815 816
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015009">
   <class>execution</class>
   <desc>test_kdf</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
817
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
818
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
819 820
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
821
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_kdf</main_exec>
822 823 824
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
825
   <tags>test_kdf</tags>
826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015100">
   <class>execution</class>
   <desc>dlsim test cases (Test 1: 10 MHz, R2.FDD (MCS 5), EVA5, -1dB), 
   (Test 5: 1.4 MHz, R4.FDD (MCS 4), EVA5, 0dB (70%)),
   (Test 6, 10 MHz, R3.FDD (MCS 15), EVA5, 6.7dB (70%)),
   (Test 6b, 5 MHz, R3-1.FDD (MCS 15), EVA5, 6.7dB (70%)),
   (Test 7, 5 MHz, R3-1.FDD (MCS 15), EVA5, 6.7dB (30%)),
   (Test 7b, 5 MHz, R3-1.FDD (MCS 15), ETU70, 1.4 dB (30%)),
   (Test 10, 5 MHz, R6.FDD (MCS 25), EVA5, 17.4 dB (70%)),
   (Test 10b, 5 MHz, R6-1.FDD (MCS 24,18 PRB), EVA5, 17.5dB (70%)),
   (Test 11, 10 MHz, R7.FDD (MCS 25), EVA5, 17.7dB (70%))
840 841
   (TM2 Test 1 10 MHz, R.11 FDD (MCS 14), EVA5, 6.8 dB (70%)),
   (TM2 Test 1b 20 MHz, R.11-2 FDD (MCS 13), EVA5, 5.9 dB (70%)),
842 843
    </desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
844
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
845
   <compile_prog_args> --phy_simulators -c </compile_prog_args>
846 847
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
848
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/dlsim</main_exec>
849 850 851 852 853 854 855 856
   <main_exec_args> -m5 -gF -s-1 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O70 -L
            -m4 -gF -s0 -w1.0 -f.2 -n500 -B6 -c4 -z2 -O70
            -m15 -gF -s6.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O70 -L
            -m14 -gF -s6.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -O70 -L
            -m15 -gG -s6.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O30 -L
            -m14 -gG -s1.4 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -O30 -L
            -m25 -gF -s17.4 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -O70 -L
            -m25 -gF -s17.5 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -r1022 -O70 -L
857 858 859
            -m26 -gF -s17.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O70 -L
		    -m14 -gF -s6.8 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -x2 -y2 -z2 -O70 -L
            -m13 -gF -s5.9 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -x2 -y2 -z2 -O70 -L</main_exec_args>
860
   <tags>dlsim.test1 dlsim.test5 dlsim.test6 dlsim.test6b dlsim.test7 dlsim.test7b dlsim.test10 dlsim.test10b dlsim.test11 dlsim.TM2_test1 dlsim.TM2_test1b</tags>
861 862
   <search_expr_true>"passed"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
863
   <nruns>3</nruns>
864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874
  </testCase>

  <testCase id="015101">
   <class>execution</class>
   <desc>ulsim Test cases. (Test 1, 5 MHz, FDD (MCS 5), AWGN, 6dB), 
       (Test 2, 5 MHz, FDD (MCS 16), AWGN , 12dB (70%)),
       (Test 3, 10 MHz, R3.FDD (MCS 5), AWGN, 6dB (70%)),
       (Test 4, 10 MHz, R3-1.FDD (MCS 16), AWGN, 12dB (70%)),
       (Test 5, 20 MHz, FDD (MCS 5), AWGN, 6dB (70%)),
       (Test 6, 20 MHz, FDD (MCS 16), AWGN, 12 dB (70%))</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
875
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
876
   <compile_prog_args> --phy_simulators -c </compile_prog_args>
877 878
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
879
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/ulsim</main_exec>
880 881 882 883 884 885
   <main_exec_args> -B25 -m5 -y1 -gN -x1 -s6 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B25 -m16 -y1 -gN -x1 -s12 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B50 -m5 -y1 -gN -x1 -s6 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L 
            -B50 -m16 -y1 -gN -x1 -s12 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B100 -m5 -y1 -gN -x1 -s6 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B100 -m16 -y1 -gN -x1 -s12 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L</main_exec_args>
886
   <tags>ulsim.test1 ulsim.test2 ulsim.test3 ulsim.test4 ulsim.test5 ulsim.test6</tags>
887 888
   <search_expr_true>"passed"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
889
   <nruns>3</nruns>
890 891
  </testCase>

892 893 894 895 896
 <testCase id="015500" >
  <class>lte-softmodem</class>
  <desc></desc>
  <eNB>calisson</eNB>
  <UE>stevens</UE>
897
  <EPC>amerique</EPC>
898
  <TimeOut_cmd>390</TimeOut_cmd>
899
  <eNB_working_dir>/tmp</eNB_working_dir>
900
  <eNB_config_file>targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf tracking_area_code \"1\"
901 902
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf mobile_country_code \"208\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf mobile_network_code \"92\"
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
903
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf N_RB_DL 25
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
904 905 906 907
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf mme_ip_address "ipv4=\"192.168.12.26\";ipv6=\"192:168:30::17\";active=\"yes\";preference=\"ipv4\";"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf downlink_frequency 2660000000L
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf uplink_frequency_offset -120000000
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf tx_gain 90
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
908
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf rx_gain 125
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
909 910
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf frame_type \"FDD\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf nb_antennas_rx 1
911
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf nb_antennas_tx 1
912
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1_MME    \"eth5\"
913
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1_MME     \"192.168.12.82/24\"
914
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1U     \"eth5\"
915 916
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1U      \"192.168.12.82/24\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf ENB_PORT_FOR_S1U           2152</eNB_config_file>
917
  <eNB_compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</eNB_compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
918
  <eNB_compile_prog_args>--eNB -w USRP -x -c </eNB_compile_prog_args>
919
  <eNB_pre_exec></eNB_pre_exec>
920 921
  <eNB_pre_exec_args></eNB_pre_exec_args>
  <eNB_main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem</eNB_main_exec>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
922
  <eNB_main_exec_args> -O $OPENAIR_DIR/targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf -W </eNB_main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
923
  <eNB_traffic_exec></eNB_traffic_exec>
924
  <eNB_traffic_exec_args></eNB_traffic_exec_args>
925 926
  <eNB_search_expr_true></eNB_search_expr_true>
  <eNB_search_expr_false></eNB_search_expr_false>
927
  <eNB_terminate_missing_procs>False</eNB_terminate_missing_procs>
928 929

  <UE_working_dir>/tmp</UE_working_dir>
930 931 932
  <UE_config_file></UE_config_file>
  <UE_compile_prog></UE_compile_prog>
  <UE_compile_prog_args></UE_compile_prog_args>
933
  <UE_pre_exec></UE_pre_exec>
934
  <UE_pre_exec_args></UE_pre_exec_args>
935
  <UE_main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/autotests/tools/configure_cots_bandrich_ue.py --reset-ue; $OPENAIR_DIR/cmake_targets/autotests/tools/configure_cots_bandrich_ue.py --stop-ue ; sleep 10; $OPENAIR_DIR/cmake_targets/autotests/tools/configure_cots_bandrich_ue.py --start-ue </UE_main_exec>
936
  <UE_main_exec_args></UE_main_exec_args>
937
  <UE_traffic_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/autotests/tools/iperf_script 1 ppp0 -u -c 192.172.0.1 -b 10Mbits/s  -B 192.172.0.2</UE_traffic_exec>
938
  <UE_traffic_exec_args></UE_traffic_exec_args>
939 940
  <UE_search_expr_true></UE_search_expr_true>
  <UE_search_expr_false></UE_search_expr_false>
941
  <UE_terminate_missing_procs>False</UE_terminate_missing_procs>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
942
  <UE_stop_script>sudo -S -E $OPENAIR_DIR/cmake_targets/autotests/tools/configure_cots_bandrich_ue.py --stop-ue </UE_stop_script>
943 944

  <EPC_working_dir>/tmp</EPC_working_dir>
945 946 947 948 949
  <EPC_config_file></EPC_config_file>
  <EPC_compile_prog></EPC_compile_prog>
  <EPC_compile_prog_args></EPC_compile_prog_args>
  <HSS_compile_prog></HSS_compile_prog>
  <HSS_compile_prog_args></HSS_compile_prog_args>
950 951

  <EPC_pre_exec></EPC_pre_exec>
952
  <EPC_pre_exec_args></EPC_pre_exec_args>
953
  <EPC_main_exec>/opt/ltebox/tools/stop_ltebox ; /opt/ltebox/tools/start_ltebox ; sleep 3000</EPC_main_exec>
954
  <EPC_main_exec_args></EPC_main_exec_args>
955
  <HSS_main_exec>/opt/hss_sim0609/starthss >> /dev/null ; sleep 3000 </HSS_main_exec>
956
  <HSS_main_exec_args></HSS_main_exec_args>
957
  <EPC_traffic_exec>$OPENAIRCN_DIR/TEST/autotests/tools/iperf_script 5 lo -s -i 1 -u -f m -B 192.172.0.1</EPC_traffic_exec>
958
  <EPC_traffic_exec_args></EPC_traffic_exec_args>
959
  <EPC_search_expr_true>throughput_test min=1.0Mbits/sec max=1.0Mbits/sec average=1.0Mbits/sec  </EPC_search_expr_true>