test_case_list.xml 80.1 KB
Newer Older
1
2
 <testCaseList>

3
<MachineList>amerique stevens calisson nano</MachineList>
4
5
6
 <NFSResultsShare>/mnt/sradio/TEST_RESULTS</NFSResultsShare>
 <GitOAI5GRepo>https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g.git</GitOAI5GRepo>
 <GitOpenair-cnRepo>https://gitlab.eurecom.fr/oai/openair-cn.git</GitOpenair-cnRepo>
7
 <GitOAI5GRepoBranch>feature-34-test_framework</GitOAI5GRepoBranch>
8
 <GitOpenair-cnRepoBranch>feature-17-test_framework</GitOpenair-cnRepoBranch>
9
 <CleanUpOldProgs>oaisim* oaisim_nos1* lte-softmodem* lte-softmodem-nos1* mme_gw* run_epc* run_hss* iperf* hss hss_sim configure_cots_bandrich_ue* wvdial* </CleanUpOldProgs>	
10
 <CleanUpAluLteBox>/opt/ltebox/tools/stop_ltebox</CleanUpAluLteBox>
11

12
13
14
15
   <testCase id="010101" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build oaisim.Rel8</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
16
17
18
19
20
21
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim -r Rel8</compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_build_oai/build/oaisim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/at_commands/build/at_nas_ue
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/usim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/nvram</compile_prog_out>
22
23
24
25
26
27
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
28
29
   <tags>oaisim.Rel8</tags>
   <nruns>2</nruns>
30
   </testCase>
31

32
33
   <testCase id="010102" >
   <class>compilation</class>
34
   <desc>Build oaisim.Rel10</desc>
35
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
36
37
38
39
40
41
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim -r Rel10</compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_build_oai/build/oaisim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/at_commands/build/at_nas_ue
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/usim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/nvram</compile_prog_out>
42
43
44
45
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
46
   <search_expr_true></search_expr_true>
47
   <search_expr_false></search_expr_false>
48
   <tags>oaisim.Rel10</tags>
49
50
51
52
53
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

   <testCase id="010103" >
   <class>compilation</class>
54
55
56
57
58
59
60
61
   <desc>Build oaisim_noS1.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim -r Rel10 --noS1</compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/rb_tool
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/oai_nw_drv/oai_nw_drv.ko</compile_prog_out>
62
63
64
65
66
67
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
68
   <tags>oaisim_noS1.Rel10</tags>
69
   <nruns>1</nruns>
70
   </testCase> 
71

72
   <testCase id="010110" >
73
   <class>compilation</class>
74
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.USRP.Rel10</desc>
75
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
76
77
78
79
80
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--eNB -w USRP -r Rel10 --noS1</compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko</compile_prog_out>
81
82
83
84
85
86
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
87
   <tags>lte-softmodem_noS1.USRP.Rel10</tags>
88
   <nruns>1</nruns>
89
   </testCase> 
90

91
   <testCase id="010111" >
92
   <class>compilation</class>
93
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.EXMIMO.Rel10</desc>
94
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
95
96
97
98
99
100
101
102
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--eNB -w EXMIMO -r Rel10 --noS1</compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/openair_rf/openair_rf.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/updatefw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/oarf_config_exmimo.oct</compile_prog_out>
103
104
105
106
107
108
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
109
   <tags>lte-softmodem_noS1.EXMIMO.Rel10</tags>
110
   <nruns>1</nruns>
111
   </testCase> 
112

113
   <testCase id="010112" >
114
   <class>compilation</class>
115
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.BLADERF.Rel10</desc>
116
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
117
118
119
120
121
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--eNB -w BLADERF -r Rel10 --noS1</compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko</compile_prog_out>
122
123
124
125
126
127
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
128
   <tags>lte-softmodem_noS1.EXMIMO.Rel10</tags>
129
   <nruns>1</nruns>
130
131
132
   </testCase> 

   <testCase id="010113" >
133
   <class>compilation</class>
134
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.ETHERNET.Rel10</desc>
135
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
136
137
138
139
140
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--eNB -w ETHERNET -r Rel10 --noS1</compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko</compile_prog_out>
141
142
143
144
145
146
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
147
   <tags>lte-softmodem_noS1.ETHERNET.Rel10</tags>
148
   <nruns>1</nruns>
149
150
151
152
   </testCase> 153
154
   <testCase id="010120" >
   <class>compilation</class>
155
   <desc>Build lte_softmodem.USRP.Rel10</desc>
156
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
157
158
159
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--eNB -w USRP -r Rel10 </compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem</compile_prog_out>
160
161
162
163
164
165
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
166
   <tags>lte-softmodem.USRP.Rel10</tags>
167
   <nruns>1</nruns>
168
   </testCase> 
169

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
   <testCase id="010121" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build lte_softmodem.EXMIMO.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--eNB -w EXMIMO -r Rel10 </compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/CMakeFiles/openair_rf/openair_rf.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/updatefw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/oarf_config_exmimo.oct</compile_prog_out>
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>lte-softmodemEXMIMO.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase> 

   <testCase id="010122" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build lte_softmodem.BLADERF.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--eNB -w BLADERF -r Rel10 </compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem</compile_prog_out>
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>lte-softmodem.EXMIMO.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase> 

   <testCase id="010123" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build lte_softmodem.ETHERNET.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--eNB -w ETHERNET -r Rel10 </compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem</compile_prog_out>
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>lte-softmodem.ETHERNET.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase> 
223

224
225
   <testCase id="010130" >
   <class>compilation</class>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
   <desc>Build phy unitary simulators + secuirity unitary tests</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--phy_simulators --core_simulators</compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/dlsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/ulsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/pucchsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/prachsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/pdcchsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/pbchsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/mbmssim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_kenb
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_encrypt
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_decrypt
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea2
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_kdf
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_cmac_encrypt
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia2</compile_prog_out>
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>unitary-sim.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>


   <testCase id="010140" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build RRH Gateway</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--RRH -w USRP</compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/rrh_gw</compile_prog_out>
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>RRH.USRP.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

   <testCase id="010141" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build RRH Gateway</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--RRH -w EXMIMO</compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/rrh_gw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/rrh_gw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/CMakeFiles/openair_rf/openair_rf.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/updatefw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/oarf_config_exmimo.oct</compile_prog_out>
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>RRH.EXMIMO.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

   <testCase id="010142" >
   <class>compilation</class>
298
299
   <desc>Build RRH Gateway</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
300
301
302
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--RRH -w BLADERF</compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/rrh_gw</compile_prog_out>
303
304
305
306
307
308
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
309
   <tags>RRH.USRP.Rel10</tags>
310
311
312
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
313

314
315
316
317
  <testCase id="010200">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2,5,6) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
318
319
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
320
321
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
322
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 5
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 5
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 5
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 6
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 6
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 6</main_exec_args>
335
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM6 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM6  oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM6</tags>
336
337
338
339
340
341
342
343
344
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010201">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2,5,6) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
345
346
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
347
348
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
349
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -a 
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -a 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -a 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -a 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -a 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 5 -a 
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 5 -a 
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 5 -a 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 6 -a 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 6 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 6 -a</main_exec_args>
362
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM6 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM6  oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM6</tags>
363
364
365
366
367
368
369
370
371
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010202">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2,5,6) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
372
373
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
374
375
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
376
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 5
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 5
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 5
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 6
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 6
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 6 </main_exec_args>
389
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM6 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM6  oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM6</tags>
390
391
392
393
394
395
396
397
398
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010203">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
399
400
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
401
402
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
403
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -a 
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 5 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 5 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 5 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 6 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 6 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 6 -a</main_exec_args>
416
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 tdd.20MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM6 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM6        oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM6</tags>
417
418
419
420
421
422
423
424
425
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010204">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAI Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz) without abstraction mode, send ping from from eNB to UE, and check that there is no packet losses</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
426
427
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
428
429
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
430
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -c26 
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -c26 
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -c26 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -c26 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -c26 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -c26 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 5 -c26 
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 5 -c26 
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 5 -c26 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 6 -c26 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 6 -c26 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 6 -c26 </main_exec_args>
443
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM6 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM6   oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM6</tags>
444
445
446
447
448
449
450
451
452
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010205">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAI Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz) in PHY_ABSTRACTION mode, send ping from from eNB to UE, and check that there is no packet losses</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
453
454
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
455
456
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
457
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 5 -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 5 -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 5 -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 6 -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 6 -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 6 -c26 -a </main_exec_args>
470
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM5 tdd.20MHz.TM5 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM6 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM6        oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM6</tags>
471
472
473
474
475
476
477
478
479
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010300">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE 1 eNB (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2,5,6) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
480
481
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
482
483
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
484
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 5 -F 
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 5 -F
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 5 -F 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 6 -F 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 6 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 6 -F</main_exec_args>
497
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM6 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM6   oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM6</tags>
498
499
500
501
502
503
504
505
506
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010301">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2,5,6) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
507
508
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
509
510
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
511
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 5 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 5 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 5 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 6 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 6 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 6 -F -a</main_exec_args>
524
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM6 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM6  oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM6</tags> 
525
526
527
528
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
529

530
531
532
533
  <testCase id="010302">
   <class>execution</class>
   <desc> Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2,5,6) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
534
535
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
536
537
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
538
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -F
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -F
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 5 -F 
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 5 -F
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 5 -F 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 6 -F 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 6 -F
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 6 -F </main_exec_args>
551
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM6 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM6   oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM6</tags> 
552
553
554
555
556
557
558
559
560
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010303">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2,5,6) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
561
562
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
563
564
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
565
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 5 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 5 -F -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 5 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 6 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 6 -F -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 6 -F -a</main_exec_args>
578
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM6 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM6 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM6</tags>
579
580
581
582
583
584
585
586
587
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010304">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAI Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2,5,6) without PHY_ABSTRACTION mode, ping from from eNB to UE, and for check for no packet losses</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
588
589
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
590
591
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
592
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F -c26
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F -c26
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F -c26
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F -c26
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F -c26
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F -c26
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 5 -F -c26
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 5 -F -c26
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 5 -F -c26 
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 6 -F -c26
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 6 -F -c26
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 6 -F -c26</main_exec_args>
605
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM6 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM6  oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM6</tags>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010305">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAI Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2,5,6) in PHY_ABSTRACTION mode, send ping from from eNB to UE, and check for no packet losses</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
615
616
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
617
618
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
619
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 5 -F -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 5 -F -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 5 -F -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 6 -F -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 6 -F -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 6 -F -c26 -a </main_exec_args>
632
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM5 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM6 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM6  oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM6</tags>
633
634
635
636
637
638
639
640
641
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010400">
   <class>execution</class>
   <desc>Check if eMBMS procedure is not finished completely, make sure that the SIB13/MCCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
642
643
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
644
645
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
646
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
647
648
649
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -x 1 -Q3 -n 100 -b1 -u1</main_exec_args>
   <search_expr_true>"Found MBSFNAreaConfiguration from eNB 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
650
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
651
652
653
654
655
656
657
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010401">
   <class>execution</class>
   <desc>Check if eMBMS multicast/broadcast data is received, make sure that the SIB13/MCCH/MTCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
658
659
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
660
661
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
662
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
663
664
665
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -x 1 -T mscbr -Q3 -n 100 -b1 -u1</main_exec_args>
   <search_expr_true>"Received a multicast packet"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
666
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
667
668
669
670
671
672
673
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010402">
   <class>execution</class>
   <desc>Check for eMBMS multicast/broadcast data received in fdd mode, make sure that the SIB13/MCCH/MTCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
674
675
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
676
677
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
678
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
679
680
681
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -F -T mscbr -x 1 -Q3 -n 100 -b1 -u1</main_exec_args>
   <search_expr_true>"Received a multicast packet"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
682
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
683
684
685
686
687
688
689
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010403">
   <class>execution</class>
   <desc>Check for eMBMS multicast/broadcast DF relaying working properly in fdd mode, make sure that the SIB13/MCCH/MTCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
690
691
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1</compile_prog_args>
692
693
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
694
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
695
696
697
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -c43 -F -T mbvbr -Q4 -j1 -n120</main_exec_args>
   <search_expr_true>"MTCH for sync area 1"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
698
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
699
700
701
702
703
704
705
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015000">
   <class>execution</class>
   <desc>test_aes128_cmac_encrypt</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
706
707
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --core_simulators</compile_prog_args>
708
709
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
710
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_cmac_encrypt</main_exec>
711
712
713
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
714
   <tags>test_aes128_cmac_encrypt</tags>
715
716
717
718
719
720
721
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015001">
   <class>execution</class>
   <desc>test_aes128_ctr_decrypt</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
722
723
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --core_simulators</compile_prog_args>
724
725
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
726
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_decrypt</main_exec>
727
728
729
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
730
   <tags>test_aes128_ctr_decrypt</tags>
731
732
733
734
735
736
737
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015002">
   <class>execution</class>
   <desc>test_aes128_ctr_encrypt</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
738
739
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --core_simulators</compile_prog_args>
740
741
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
742
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_encrypt</main_exec>
743
744
745
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
746
   <tags>test_aes128_ctr_encrypt</tags>
747
748
749
750
751
752
753
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015003">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_kenb</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
754
755
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --core_simulators</compile_prog_args>
756
757
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
758
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_kenb</main_exec>
759
760
761
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
762
   <tags>test_secu_kenb</tags>
763
764
765
766
767
768
769
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015004">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
770
771
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --core_simulators</compile_prog_args>
772
773
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
774
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas</main_exec>
775
776
777
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
778
   <tags>test_secu_knas</tags>
779
780
781
782
783
784
785
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015005">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eea1</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
786
787
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --core_simulators</compile_prog_args>
788
789
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
790
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea1</main_exec>
791
792
793
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
794
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eea1</tags>
795
796
797
798
799
800
801
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015006">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eea2</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
802
803
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --core_simulators</compile_prog_args>
804
805
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
806
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea2</main_exec>
807
808
809
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
810
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eea2</tags>
811
812
813
814
815
816
817
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015007">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eia1</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
818
819
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --core_simulators</compile_prog_args>
820
821
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
822
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia1</main_exec>
823
824
825
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
826
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eia1</tags>
827
828
829
830
831
832
833
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015008">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eia2</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
834
835
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --core_simulators</compile_prog_args>
836
837
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
838
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia1</main_exec>
839
840
841
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
842
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eia2</tags>
843
844
845
846
847
848
849
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015009">
   <class>execution</class>
   <desc>test_kdf</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
850
851
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --core_simulators</compile_prog_args>
852
853
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
854
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_kdf</main_exec>
855
856
857
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
858
   <tags>test_kdf</tags>
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015100">
   <class>execution</class>
   <desc>dlsim test cases (Test 1: 10 MHz, R2.FDD (MCS 5), EVA5, -1dB), 
   (Test 5: 1.4 MHz, R4.FDD (MCS 4), EVA5, 0dB (70%)),
   (Test 6, 10 MHz, R3.FDD (MCS 15), EVA5, 6.7dB (70%)),
   (Test 6b, 5 MHz, R3-1.FDD (MCS 15), EVA5, 6.7dB (70%)),
   (Test 7, 5 MHz, R3-1.FDD (MCS 15), EVA5, 6.7dB (30%)),
   (Test 7b, 5 MHz, R3-1.FDD (MCS 15), ETU70, 1.4 dB (30%)),
   (Test 10, 5 MHz, R6.FDD (MCS 25), EVA5, 17.4 dB (70%)),
   (Test 10b, 5 MHz, R6-1.FDD (MCS 24,18 PRB), EVA5, 17.5dB (70%)),
   (Test 11, 10 MHz, R7.FDD (MCS 25), EVA5, 17.7dB (70%))
873
874
   (TM2 Test 1 10 MHz, R.11 FDD (MCS 14), EVA5, 6.8 dB (70%)),
   (TM2 Test 1b 20 MHz, R.11-2 FDD (MCS 13), EVA5, 5.9 dB (70%)),
875
876
    </desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
877
878
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --phy_simulators</compile_prog_args>
879
880
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
881
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/dlsim</main_exec>
882
883
884
885
886
887
888
889
   <main_exec_args> -m5 -gF -s-1 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O70 -L
            -m4 -gF -s0 -w1.0 -f.2 -n500 -B6 -c4 -z2 -O70
            -m15 -gF -s6.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O70 -L
            -m14 -gF -s6.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -O70 -L
            -m15 -gG -s6.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O30 -L
            -m14 -gG -s1.4 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -O30 -L
            -m25 -gF -s17.4 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -O70 -L
            -m25 -gF -s17.5 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -r1022 -O70 -L
890
891
892
            -m26 -gF -s17.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O70 -L
		    -m14 -gF -s6.8 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -x2 -y2 -z2 -O70 -L
            -m13 -gF -s5.9 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -x2 -y2 -z2 -O70 -L</main_exec_args>
893
   <tags>dlsim.test1 dlsim.test5 dlsim.test6 dlsim.test6b dlsim.test7 dlsim.test7b dlsim.test10 dlsim.test10b dlsim.test11 dlsim.TM2_test1 dlsim.TM2_test1b</tags>
894
895
   <search_expr_true>"passed"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
896
   <nruns>1</nruns>
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
  </testCase>

  <testCase id="015101">
   <class>execution</class>
   <desc>ulsim Test cases. (Test 1, 5 MHz, FDD (MCS 5), AWGN, 6dB), 
       (Test 2, 5 MHz, FDD (MCS 16), AWGN , 12dB (70%)),
       (Test 3, 10 MHz, R3.FDD (MCS 5), AWGN, 6dB (70%)),
       (Test 4, 10 MHz, R3-1.FDD (MCS 16), AWGN, 12dB (70%)),
       (Test 5, 20 MHz, FDD (MCS 5), AWGN, 6dB (70%)),
       (Test 6, 20 MHz, FDD (MCS 16), AWGN, 12 dB (70%))</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
908
909
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
   <compile_prog_args> --phy_simulators</compile_prog_args>
910
911
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
912
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/ulsim</main_exec>
913
914
915
916
917
918
   <main_exec_args> -B25 -m5 -y1 -gN -x1 -s6 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B25 -m16 -y1 -gN -x1 -s12 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B50 -m5 -y1 -gN -x1 -s6 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L 
            -B50 -m16 -y1 -gN -x1 -s12 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B100 -m5 -y1 -gN -x1 -s6 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B100 -m16 -y1 -gN -x1 -s12 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L</main_exec_args>
919
   <tags>ulsim.test1 ulsim.test2 ulsim.test3 ulsim.test4 ulsim.test5 ulsim.test6</tags>
920
921
   <search_expr_true>"passed"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
922
   <nruns>1</nruns>
923
924
  </testCase>

925
926
927
928
929
 <testCase id="015500" >
  <class>lte-softmodem</class>
  <desc></desc>
  <eNB>calisson</eNB>
  <UE>stevens</UE>
930
  <EPC>amerique</EPC>
931
  <cleanupScript>oaisim* oaisim_nos1* lte-softmodem* lte-softmodem-nos1* mme_gw* run_epc* run_hss* iperf* ltebox*</cleanupScript>
932
  <TimeOut_cmd>60</TimeOut_cmd>
933
  <eNB_working_dir>/tmp</eNB_working_dir>
934
935
936
937
938
939
940
941
  <eNB_config_file>targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.local.conf tracking_area_code \"1\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.local.conf mobile_country_code \"208\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.local.conf mobile_network_code \"92\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf tracking_area_code \"1\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf mobile_country_code \"208\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf mobile_network_code \"92\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf N_RB_DL 50
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf mme_ip_address "ipv4=\"192.168.12.26\";ipv6=\"192:168:30::17\";active=\"yes\";preference=\"ipv4\";"</eNB_config_file>
942
  <eNB_compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</eNB_compile_prog>
943
  <eNB_compile_prog_args>--eNB -w USRP</eNB_compile_prog_args>
944
  <eNB_pre_exec></eNB_pre_exec>
945
946
  <eNB_pre_exec_args></eNB_pre_exec_args>
  <eNB_main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem</eNB_main_exec>
947
948
  <eNB_main_exec_args> -O $OPENAIR_DIR/targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf </eNB_main_exec_args>
  <eNB_traffic_exec>iperf -s</eNB_traffic_exec>
949
  <eNB_traffic_exec_args></eNB_traffic_exec_args>
950
951
  <eNB_search_expr_true></eNB_search_expr_true>
  <eNB_search_expr_false></eNB_search_expr_false>
952
  <eNB_terminate_missing_procs>True</eNB_terminate_missing_procs>
953
954

  <UE_working_dir>/tmp</UE_working_dir>
955
956
957
  <UE_config_file>targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.local.conf tracking_area_code \"4\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.local.conf mobile_country_code \"5\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.local.conf mobile_network_code \"6\"</UE_config_file>
958
959
  <UE_compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</UE_compile_prog>
  <UE_compile_prog_args>--eNB -w USRP</UE_compile_prog_args>
960
  <UE_pre_exec></UE_pre_exec>
961
  <UE_pre_exec_args></UE_pre_exec_args>
962
  <UE_main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/autotests/tools/configure_cots_bandrich_ue.py --stop-ue ; $OPENAIR_DIR/cmake_targets/autotests/tools/configure_cots_bandrich_ue.py --start-ue </UE_main_exec>
963
  <UE_main_exec_args></UE_main_exec_args>
964
  <UE_traffic_exec>ping 192.172.0.1</UE_traffic_exec>
965
  <UE_traffic_exec_args></UE_traffic_exec_args>
966
967
  <UE_search_expr_true></UE_search_expr_true>
  <UE_search_expr_false></UE_search_expr_false>
968
  <UE_terminate_missing_procs>True</UE_terminate_missing_procs>
969
970

  <EPC_working_dir>/tmp</EPC_working_dir>
971
972
973
974
975
  <EPC_config_file>BUILD/EPC/epc.local.enb.conf.in MCC \"208\"
           BUILD/EPC/epc.local.enb.conf.in MNC \"92\"
           BUILD/EPC/epc.local.enb.conf.in  TAC \"1\"
           BUILD/EPC/epc.local.enb.conf.in  PGW_INTERFACE_NAME_FOR_SGI \"eth1\"
           BUILD/EPC/epc.local.enb.conf.in  PGW_IPV4_ADDRESS_FOR_SGI \"192.168.12.82/24\" </EPC_config_file>
976
977
978
979
980
981
  <EPC_compile_prog>SCRIPTS/build_epc</EPC_compile_prog>
  <EPC_compile_prog_args>-c -l</EPC_compile_prog_args>
  <HSS_compile_prog>SCRIPTS/build_hss</HSS_compile_prog>
  <HSS_compile_prog_args> -c -l </HSS_compile_prog_args>

  <EPC_pre_exec></EPC_pre_exec>
982
  <EPC_pre_exec_args></EPC_pre_exec_args>
983
  <EPC_main_exec>/opt/ltebox/tools/stop_ltebox ; /opt/ltebox/tools/start_ltebox ; sleep 3000</EPC_main_exec>
984
  <EPC_main_exec_args></EPC_main_exec_args>
985
  <HSS_main_exec>/opt/hss_sim0609/starthss >> /dev/null ; sleep 3000 </HSS_main_exec>
986
  <HSS_main_exec_args></HSS_main_exec_args>
987
  <EPC_traffic_exec>iperf -s</EPC_traffic_exec>
988
  <EPC_traffic_exec_args></EPC_traffic_exec_args>
989
990
  <EPC_search_expr_true></EPC_search_expr_true>
  <EPC_search_expr_false></EPC_search_expr_false>
991
992
  <EPC_terminate_missing_procs>True</EPC_terminate_missing_procs>

993
  <nruns>3</nruns>
994
995
  </testCase> 

996
997
998
999
1000

 <testCase id="015600" >
  <class>lte-softmodem</class>
  <desc></desc>
  <eNB>calisson</eNB>
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame