test_case_list.xml 441 KB
Newer Older
1 2
 <testCaseList>

3
<MachineList>mozart calisson stevens nano amerique</MachineList>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
4
 <NFSResultsShare>/mnt/sradio/TEST_RESULTS/</NFSResultsShare>
5 6
 <GitOAI5GRepo>https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g.git</GitOAI5GRepo>
 <GitOpenair-cnRepo>https://gitlab.eurecom.fr/oai/openair-cn.git</GitOpenair-cnRepo>
7
 <GitOAI5GRepoBranch>develop</GitOAI5GRepoBranch>
8
 <GitOpenair-cnRepoBranch>develop</GitOpenair-cnRepoBranch>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
9
 <CleanUpOldProgs>oaisim* oaisim_nos1* lte-softmodem* lte-softmodem-nos1* mme_gw* run_epc* run_hss* hss hss_sim configure_cots_bandrich_ue* wvdial* iperf iperf_script ping tshark rrh_gw</CleanUpOldProgs>	
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
10
 <CleanUpAluLteBox>sudo -S -E /opt/ltebox/tools/stop_ltebox</CleanUpAluLteBox>
11
<ExmimoRfStop>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai -w EXMIMO -c; sudo -S -E $OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/stop_exmimo2; uname -a; dmesg|tail</ExmimoRfStop>
12
 <Timeout_execution>36000</Timeout_execution>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
13
 <TestCaseExclusionList>0102+ 010304 010305 0104+ 015502 015505 015506 015507 015508 015509 015510 015511 015602 015605 015702 015705 015802 015805 0159+ 0160+ 0161+ 0162+ 0163+ 0165+ 0170+ 017502 017505</TestCaseExclusionList>
14
 <nruns_lte-softmodem>3</nruns_lte-softmodem>
15
 <MachineListGeneric>mozart calisson stevens nano amerique</MachineListGeneric>
16 17 18 19
   <testCase id="010101" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build oaisim.Rel8</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
20
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
21
   <compile_prog_args>--oaisim -r Rel8 -c </compile_prog_args>
22 23 24 25
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_build_oai/build/oaisim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/at_commands/build/at_nas_ue
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/usim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/nvram</compile_prog_out>
26 27 28 29 30 31
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
32
   <tags>oaisim.Rel8</tags>
33
   <nruns>1</nruns>
34
   </testCase>
35

36 37
   <testCase id="010102" >
   <class>compilation</class>
38
   <desc>Build oaisim.Rel10</desc>
39
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
40
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
41
   <compile_prog_args>--oaisim -r Rel10 -c </compile_prog_args>
42 43 44 45
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_build_oai/build/oaisim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/at_commands/build/at_nas_ue
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/usim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/nas_sim_tools/build/nvram</compile_prog_out>
46 47 48 49
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
50
   <search_expr_true></search_expr_true>
51
   <search_expr_false></search_expr_false>
52
   <tags>oaisim.Rel10</tags>
53 54 55 56 57
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

   <testCase id="010103" >
   <class>compilation</class>
58 59 60
   <desc>Build oaisim_noS1.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
61
   <compile_prog_args>--oaisim -r Rel10 --noS1 -c </compile_prog_args>
62 63 64 65
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/rb_tool
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/oai_nw_drv/oai_nw_drv.ko</compile_prog_out>
66 67 68 69 70 71
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
72
   <tags>oaisim_noS1.Rel10</tags>
73
   <nruns>1</nruns>
74
   </testCase> 
75

76
   <testCase id="010110" >
77
   <class>compilation</class>
78
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.USRP.Rel10</desc>
79
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
80
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
81
   <compile_prog_args>--eNB -w USRP -r Rel10 --noS1 -c </compile_prog_args>
82 83
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
84 85
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/liboai_usrpdevif.so</compile_prog_out>
86 87 88 89 90 91
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
92
   <tags>lte-softmodem_noS1.USRP.Rel10</tags>
93
   <nruns>1</nruns>
94
   </testCase> 
95

96
   <testCase id="010111" >
97
   <class>compilation</class>
98
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.EXMIMO.Rel10</desc>
99
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
100
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
101
   <compile_prog_args>--eNB -w EXMIMO -r Rel10 --noS1 -c </compile_prog_args>
102 103 104 105 106 107
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/openair_rf/openair_rf.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/updatefw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/oarf_config_exmimo.oct</compile_prog_out>
108 109 110 111 112 113
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
114
   <tags>lte-softmodem_noS1.EXMIMO.Rel10</tags>
115
   <nruns>1</nruns>
116
   </testCase> 
117

118
   <testCase id="010112" >
119
   <class>compilation</class>
120
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.BLADERF.Rel10</desc>
121
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
122
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
123
   <compile_prog_args>--eNB -w BLADERF -r Rel10 --noS1 -c </compile_prog_args>
124 125
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
126 127
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/liboai_bladerfdevif.so</compile_prog_out>
128 129 130 131 132 133
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
134
   <tags>lte-softmodem_noS1.BLADERF.Rel10</tags>
135
   <nruns>1</nruns>
136 137 138
   </testCase> 

   <testCase id="010113" >
139
   <class>compilation</class>
140
   <desc>Build lte_softmodem_noS1.ETHERNET.Rel10</desc>
141
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
142
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
143
   <compile_prog_args>--eNB -w None -t ETHERNET -r Rel10 --noS1 -c </compile_prog_args>
144 145
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/lte-softmodem-nos1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/rb_tool
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
146 147
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/CMakeFiles/nasmesh/nasmesh.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_noS1_build_oai/build/liboai_eth_transpro.so</compile_prog_out>
148 149 150 151 152 153
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
154
   <tags>lte-softmodem_noS1.ETHERNET.Rel10</tags>
155
   <nruns>1</nruns>
156 157 158 159
   </testCase> 160 161
   <testCase id="010120" >
   <class>compilation</class>
162
   <desc>Build lte_softmodem.USRP.Rel10</desc>
163
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
164
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
165
   <compile_prog_args>--eNB -w USRP -r Rel10  -c </compile_prog_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
166 167
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/liboai_usrpdevif.so</compile_prog_out>
168 169 170 171 172 173
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
174
   <tags>lte-softmodem.USRP.Rel10</tags>
175
   <nruns>1</nruns>
176
   </testCase> 
177

178 179 180 181 182
   <testCase id="010121" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build lte_softmodem.EXMIMO.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
183
   <compile_prog_args>--eNB -w EXMIMO -r Rel10  -c </compile_prog_args>
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/CMakeFiles/openair_rf/openair_rf.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/updatefw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/oarf_config_exmimo.oct</compile_prog_out>
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
194
   <tags>lte-softmodem.EXMIMO.Rel10</tags>
195 196 197 198 199 200 201 202
   <nruns>1</nruns>
   </testCase> 

   <testCase id="010122" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build lte_softmodem.BLADERF.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
203
   <compile_prog_args>--eNB -w BLADERF -r Rel10  -c </compile_prog_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
204 205
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/liboai_bladerfdevif.so</compile_prog_out>
206 207 208 209 210 211
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
212
   <tags>lte-softmodem.BLADERF.Rel10</tags>
213 214 215 216 217 218 219 220
   <nruns>1</nruns>
   </testCase> 

   <testCase id="010123" >
   <class>compilation</class>
   <desc>Build lte_softmodem.ETHERNET.Rel10</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
221 222 223
   <compile_prog_args>--eNB -w None -t ETHERNET -r Rel10  -c </compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/liboai_eth_transpro.so</compile_prog_out>
224 225 226 227 228 229 230 231 232
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>lte-softmodem.ETHERNET.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase> 
233

234 235
   <testCase id="010130" >
   <class>compilation</class>
236 237 238
   <desc>Build phy unitary simulators + secuirity unitary tests</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
239
   <compile_prog_args>--phy_simulators --core_simulators -c </compile_prog_args>
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/dlsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/ulsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/pucchsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/prachsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/pdcchsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/pbchsim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/mbmssim
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_kenb
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_encrypt
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_decrypt
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea2
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea1
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_kdf
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_cmac_encrypt
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia2</compile_prog_out>
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>unitary-sim.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>


   <testCase id="010140" >
   <class>compilation</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
270
   <desc>Build RRH Gateway for USRP(RF) + Ethernet (Transport)</desc>
271 272
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
273 274 275 276
   <compile_prog_args>--RRH -w USRP -t ETHERNET -c </compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/rrh_gw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_usrpdevif.so
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_eth_transpro.so</compile_prog_out>
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>RRH.USRP.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

   <testCase id="010141" >
   <class>compilation</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
289
   <desc>Build RRH Gateway for EXMIMO(RF) + Ethernet (Transport)</desc>
290 291
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
292
   <compile_prog_args>--RRH -w EXMIMO -t ETHNERNET -c </compile_prog_args>
293 294 295
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/rrh_gw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/CMakeFiles/openair_rf/openair_rf.ko
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/updatefw
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
296 297 298
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/oarf_config_exmimo.oct
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_exmimodevif.so
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_eth_transpro.so</compile_prog_out>
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
   <tags>RRH.EXMIMO.Rel10</tags>
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

   <testCase id="010142" >
   <class>compilation</class>
311 312
   <desc>Build RRH Gateway</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
313
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
314 315 316 317
   <compile_prog_args>--RRH -w BLADERF -t ETHERNET -c </compile_prog_args>
   <compile_prog_out>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/rrh_gw
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_bladerfdevif.so
            $OPENAIR_DIR/cmake_targets/rrh_gw/build/liboai_eth_transpro.so</compile_prog_out>
318 319 320 321 322 323
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
   <main_exec></main_exec>
   <main_exec_args></main_exec_args>
   <search_expr_true></search_expr_true>
   <search_expr_false></search_expr_false>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
324
   <tags>RRH.BLADERF.Rel10</tags>
325 326 327
   <nruns>1</nruns>
   </testCase>

Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
328

329 330
  <testCase id="010200">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
331
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
332
   <pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
333
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
334
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
335 336
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
337
   <test_config_file></test_config_file>
338
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
339 340 341 342 343 344
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -s15
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -s15 
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -s15 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -s15 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -s15 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -s15 </main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
345
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2</tags>
346 347 348 349 350 351 352
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010201">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
353
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
354
   <pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
355
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
356
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
357
   <test_config_file></test_config_file>
358 359
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
360
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
361 362 363 364 365 366
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -a -s15
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -a -s15 
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -a -s15 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -a -s15 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -a -s15
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -a -s15 </main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
367
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2</tags>
368 369 370 371 372 373 374
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010202">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
375
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
376
<pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
377
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
378
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
379
   <test_config_file></test_config_file>
380 381
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
382
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
383 384 385 386 387 388
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -s15
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -s15
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -s15
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -s15
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -s15
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -s15 </main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
389
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2 </tags>
390 391 392 393 394 395 396 397
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010203">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAISIM Rel10 TDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
398
   <pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
399
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
400
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
401
   <test_config_file></test_config_file>
402 403
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
404
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
405 406 407 408 409 410
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -a -s15
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -a -s15
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -a -s15
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -a -s15
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -a -s15
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -a -s15</main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
411
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_nos1.tdd.20MHz.TM2</tags>
412 413 414 415 416 417 418 419
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010204">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAI Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz) without abstraction mode, send ping from from eNB to UE, and check that there is no packet losses</desc>
420
    <pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
421
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
422
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
423 424
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
425
   <test_config_file></test_config_file>
426
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
427 428 429 430 431 432
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -c26 
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -c26 
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -c26 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -c26 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -c26 
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -c26</main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
433
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2 </tags>
434 435 436 437 438 439 440 441
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010205">
   <class>execution</class>
   <desc>Run OAI Rel10 TDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz) in PHY_ABSTRACTION mode, send ping from from eNB to UE, and check that there is no packet losses</desc>
442
   <pre_compile_prog>cp -vf $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf </pre_compile_prog>
443
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
444
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
445 446
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
447
   <test_config_file></test_config_file>
448
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
449 450 451 452 453 454
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -c26 -a
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -c26 -a
            -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -c26 -a
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -c26 -a
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -c26 -a
           -O $OPENAIR_LOGDIR/enb.band38.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -c26 -a</main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
455
   <tags>oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM1 oaisim_noS1.tdd.5MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.10MHz.TM2 oaisim_noS1.tdd.20MHz.TM2 </tags>
456 457 458 459 460 461 462
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010300">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
463
   <desc>Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE 1 eNB (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
464
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
465
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
466
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
467 468
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
469
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
470 471 472 473 474 475
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F -s15
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F -s15
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F -s15</main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
476
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2</tags>
477 478 479 480 481 482 483
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010301">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
484
   <desc>Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors</desc>
485
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
486
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
487
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
488 489
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
490
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
491 492 493 494 495 496
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F -a -s15
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F -a -s15
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F -a -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F -a -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F -a -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F -a -s15</main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
497
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2</tags> 
498 499 500 501
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
502

503 504
  <testCase id="010302">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
505
   <desc> Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) and search for errors, segmentation fault or exit</desc>
506
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
507
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
508
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
509 510
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
511
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
512 513 514 515 516 517
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -F -s15
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -F -s15
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -F -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -F -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -F -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -F -s15</main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
518
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2 </tags> 
519 520 521 522 523 524 525
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010303">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
526
   <desc>Run OAISIM Rel10 FDD, 1 eNB + 3 UEs (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) in PHY_ABSTRACTION mode and search for errors</desc>
527
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
528
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
529
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
530 531
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
532
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
533 534 535 536 537 538
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 1 -F -a -s15
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 1 -F -a -s15
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 1 -F -a -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 25 -x 2 -F -a -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 50 -x 2 -F -a -s15
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u3 -n100 -R 100 -x 2 -F -a -s15</main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
539
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2</tags>
540 541 542 543 544 545 546
   <search_expr_true>"Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 0" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 1" "Received RRCConnectionReconfigurationComplete from UE 2"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010304">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
547
   <desc>Run OAI Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) without PHY_ABSTRACTION mode, ping from from eNB to UE, and for check for no packet losses</desc>
548
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
549
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
550
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
551 552
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
553
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
554 555 556 557 558
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F -c26
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F -c26
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F -c26
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F -c26
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F -c26
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
559 560
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F -c26</main_exec_args>
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2</tags>
561 562 563 564 565 566 567
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010305">
   <class>execution</class>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
568
   <desc>Run OAI Rel10 FDD, 1 eNB + 1 UE (5 MHz/10MHz/20MHz), (TM 1,2) in PHY_ABSTRACTION mode, send ping from from eNB to UE, and check for no packet losses</desc>
569
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
570
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
571
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
572 573
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
574
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
575 576 577 578 579
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 1 -F -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 1 -F -c26 -a
            -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 1 -F -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 25 -x 2 -F -c26 -a
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 50 -x 2 -F -c26 -a
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
580 581
           -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -b1 -u1 -n100 -R 100 -x 2 -F -c26 -a</main_exec_args>
   <tags>oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM1 oaisim_noS1.FDD.5MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.10MHz.TM2 oaisim_noS1.FDD.20MHz.TM2 </tags>
582 583 584 585 586 587 588 589 590
   <search_expr_true>"DL and UL loss rate below 10"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010400">
   <class>execution</class>
   <desc>Check if eMBMS procedure is not finished completely, make sure that the SIB13/MCCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
591
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
592
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
593 594
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
595
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
596 597 598
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -x 1 -Q3 -n 100 -b1 -u1</main_exec_args>
   <search_expr_true>"Found MBSFNAreaConfiguration from eNB 0"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
599
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
600 601 602 603 604 605 606
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010401">
   <class>execution</class>
   <desc>Check if eMBMS multicast/broadcast data is received, make sure that the SIB13/MCCH/MTCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
607
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
608
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
609 610
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
611
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
612 613 614
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -x 1 -T mscbr -Q3 -n 100 -b1 -u1</main_exec_args>
   <search_expr_true>"Received a multicast packet"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
615
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
616 617 618 619 620 621 622
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010402">
   <class>execution</class>
   <desc>Check for eMBMS multicast/broadcast data received in fdd mode, make sure that the SIB13/MCCH/MTCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
623
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
624
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
625 626
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
627
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
628 629 630
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -F -T mscbr -x 1 -Q3 -n 100 -b1 -u1</main_exec_args>
   <search_expr_true>"Received a multicast packet"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
631
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
632 633 634 635 636 637 638
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="010403">
   <class>execution</class>
   <desc>Check for eMBMS multicast/broadcast DF relaying working properly in fdd mode, make sure that the SIB13/MCCH/MTCH have been correclty received by UEs</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
639
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
640
   <compile_prog_args>--oaisim --noS1 -c </compile_prog_args>
641 642
   <pre_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/tools/init_nas_nos1</pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
643
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/oaisim_noS1_build_oai/build/oaisim_nos1</main_exec>
644 645 646
   <main_exec_args> -O $OPENAIR_TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.generic.oaisim.local_no_mme.conf -A AWGN -l7 -c43 -F -T mbvbr -Q4 -j1 -n120</main_exec_args>
   <search_expr_true>"MTCH for sync area 1"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
647
   <tags>oaisim_noS1.eMBMS</tags>
648 649 650 651 652 653 654
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015000">
   <class>execution</class>
   <desc>test_aes128_cmac_encrypt</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
655
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
656
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
657 658
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
659
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_cmac_encrypt</main_exec>
660 661 662
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
663
   <tags>test_aes128_cmac_encrypt</tags>
664 665 666 667 668 669 670
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015001">
   <class>execution</class>
   <desc>test_aes128_ctr_decrypt</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
671
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
672
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
673 674
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
675
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_decrypt</main_exec>
676 677 678
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
679
   <tags>test_aes128_ctr_decrypt</tags>
680 681 682 683 684 685 686
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015002">
   <class>execution</class>
   <desc>test_aes128_ctr_encrypt</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
687
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
688
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
689 690
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
691
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_aes128_ctr_encrypt</main_exec>
692 693 694
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
695
   <tags>test_aes128_ctr_encrypt</tags>
696 697 698 699 700 701 702
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015003">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_kenb</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
703
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
704
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
705 706
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
707
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_kenb</main_exec>
708 709 710
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
711
   <tags>test_secu_kenb</tags>
712 713 714 715 716 717 718
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015004">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
719
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
720
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
721 722
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
723
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas</main_exec>
724 725 726
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
727
   <tags>test_secu_knas</tags>
728 729 730 731 732 733 734
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015005">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eea1</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
735
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
736
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
737 738
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
739
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea1</main_exec>
740 741 742
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
743
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eea1</tags>
744 745 746 747 748 749 750
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015006">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eea2</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
751
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
752
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
753 754
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
755
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eea2</main_exec>
756 757 758
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
759
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eea2</tags>
760 761 762 763 764 765 766
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015007">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eia1</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
767
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
768
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
769 770
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
771
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia1</main_exec>
772 773 774
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
775
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eia1</tags>
776 777 778 779 780 781 782
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015008">
   <class>execution</class>
   <desc>test_secu_knas_encrypt_eia2</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
783
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
784
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
785 786
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
787
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_secu_knas_encrypt_eia1</main_exec>
788 789 790
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
791
   <tags>test_secu_knas_encrypt_eia2</tags>
792 793 794 795 796 797 798
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015009">
   <class>execution</class>
   <desc>test_kdf</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
799
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
800
   <compile_prog_args> --core_simulators -c </compile_prog_args>
801 802
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
803
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/test_kdf</main_exec>
804 805 806
   <main_exec_args> --verbose</main_exec_args>
   <search_expr_true>"finished with 0 errors"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
807
   <tags>test_kdf</tags>
808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821
   <nruns>3</nruns>
  </testCase>

  <testCase id="015100">
   <class>execution</class>
   <desc>dlsim test cases (Test 1: 10 MHz, R2.FDD (MCS 5), EVA5, -1dB), 
   (Test 5: 1.4 MHz, R4.FDD (MCS 4), EVA5, 0dB (70%)),
   (Test 6, 10 MHz, R3.FDD (MCS 15), EVA5, 6.7dB (70%)),
   (Test 6b, 5 MHz, R3-1.FDD (MCS 15), EVA5, 6.7dB (70%)),
   (Test 7, 5 MHz, R3-1.FDD (MCS 15), EVA5, 6.7dB (30%)),
   (Test 7b, 5 MHz, R3-1.FDD (MCS 15), ETU70, 1.4 dB (30%)),
   (Test 10, 5 MHz, R6.FDD (MCS 25), EVA5, 17.4 dB (70%)),
   (Test 10b, 5 MHz, R6-1.FDD (MCS 24,18 PRB), EVA5, 17.5dB (70%)),
   (Test 11, 10 MHz, R7.FDD (MCS 25), EVA5, 17.7dB (70%))
822 823
   (TM2 Test 1 10 MHz, R.11 FDD (MCS 14), EVA5, 6.8 dB (70%)),
   (TM2 Test 1b 20 MHz, R.11-2 FDD (MCS 13), EVA5, 5.9 dB (70%)),
824 825
    </desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
826
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
827
   <compile_prog_args> --phy_simulators -c </compile_prog_args>
828 829
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
830
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/dlsim</main_exec>
831 832 833 834 835 836 837 838
   <main_exec_args> -m5 -gF -s-1 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O70 -L
            -m4 -gF -s0 -w1.0 -f.2 -n500 -B6 -c4 -z2 -O70
            -m15 -gF -s6.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O70 -L
            -m14 -gF -s6.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -O70 -L
            -m15 -gG -s6.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O30 -L
            -m14 -gG -s1.4 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -O30 -L
            -m25 -gF -s17.4 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -O70 -L
            -m25 -gF -s17.5 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -z2 -r1022 -O70 -L
839 840 841
            -m26 -gF -s17.7 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -z2 -O70 -L
		    -m14 -gF -s6.8 -w1.0 -f.2 -n500 -B50 -c2 -x2 -y2 -z2 -O70 -L
            -m13 -gF -s5.9 -w1.0 -f.2 -n500 -B25 -c3 -x2 -y2 -z2 -O70 -L</main_exec_args>
842
   <tags>dlsim.test1 dlsim.test5 dlsim.test6 dlsim.test6b dlsim.test7 dlsim.test7b dlsim.test10 dlsim.test10b dlsim.test11 dlsim.TM2_test1 dlsim.TM2_test1b</tags>
843 844
   <search_expr_true>"passed"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
845
   <nruns>3</nruns>
846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856
  </testCase>

  <testCase id="015101">
   <class>execution</class>
   <desc>ulsim Test cases. (Test 1, 5 MHz, FDD (MCS 5), AWGN, 6dB), 
       (Test 2, 5 MHz, FDD (MCS 16), AWGN , 12dB (70%)),
       (Test 3, 10 MHz, R3.FDD (MCS 5), AWGN, 6dB (70%)),
       (Test 4, 10 MHz, R3-1.FDD (MCS 16), AWGN, 12dB (70%)),
       (Test 5, 20 MHz, FDD (MCS 5), AWGN, 6dB (70%)),
       (Test 6, 20 MHz, FDD (MCS 16), AWGN, 12 dB (70%))</desc>
   <pre_compile_prog></pre_compile_prog>
857
   <compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</compile_prog>
858
   <compile_prog_args> --phy_simulators -c </compile_prog_args>
859 860
   <pre_exec></pre_exec>
   <pre_exec_args></pre_exec_args>
861
   <main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte-simulators/build/ulsim</main_exec>
862 863 864 865 866 867
   <main_exec_args> -B25 -m5 -y1 -gN -x1 -s6 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B25 -m16 -y1 -gN -x1 -s12 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B50 -m5 -y1 -gN -x1 -s6 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L 
            -B50 -m16 -y1 -gN -x1 -s12 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B100 -m5 -y1 -gN -x1 -s6 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L
            -B100 -m16 -y1 -gN -x1 -s12 -w1.0 -e.1 -P -n500 -O70 -L</main_exec_args>
868
   <tags>ulsim.test1 ulsim.test2 ulsim.test3 ulsim.test4 ulsim.test5 ulsim.test6</tags>
869 870
   <search_expr_true>"passed"</search_expr_true>
   <search_expr_false>segmentation fault|assertion|exiting|fatal</search_expr_false>
871
   <nruns>3</nruns>
872 873
  </testCase>

874 875 876 877 878
 <testCase id="015500" >
  <class>lte-softmodem</class>
  <desc></desc>
  <eNB>calisson</eNB>
  <UE>stevens</UE>
879
  <EPC>amerique</EPC>
880
  <TimeOut_cmd>390</TimeOut_cmd>
881
  <eNB_working_dir>/tmp</eNB_working_dir>
882
  <eNB_config_file>targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf tracking_area_code \"1\"
883 884
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf mobile_country_code \"208\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf mobile_network_code \"92\"
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
885
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf N_RB_DL 25
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
886 887 888 889
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf mme_ip_address "ipv4=\"192.168.12.26\";ipv6=\"192:168:30::17\";active=\"yes\";preference=\"ipv4\";"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf downlink_frequency 2660000000L
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf uplink_frequency_offset -120000000
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf tx_gain 90
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
890
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf rx_gain 125
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
891 892
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf frame_type \"FDD\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf nb_antennas_rx 1
893
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf nb_antennas_tx 1
894
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1_MME    \"eth5\"
895
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1_MME     \"192.168.12.82/24\"
896
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1U     \"eth5\"
897 898
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1U      \"192.168.12.82/24\"
           targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf ENB_PORT_FOR_S1U           2152</eNB_config_file>
899
  <eNB_compile_prog>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/build_oai</eNB_compile_prog>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
900
  <eNB_compile_prog_args>--eNB -w USRP -x -c </eNB_compile_prog_args>
901
  <eNB_pre_exec></eNB_pre_exec>
902 903
  <eNB_pre_exec_args></eNB_pre_exec_args>
  <eNB_main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/lte_build_oai/build/lte-softmodem</eNB_main_exec>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
904
  <eNB_main_exec_args> -O $OPENAIR_DIR/targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/enb.band7.tm1.usrpb210.epc.remote.conf -W </eNB_main_exec_args>
Rohit Gupta's avatar
Rohit Gupta committed
905
  <eNB_traffic_exec></eNB_traffic_exec>
906
  <eNB_traffic_exec_args></eNB_traffic_exec_args>
907 908
  <eNB_search_expr_true></eNB_search_expr_true>
  <eNB_search_expr_false></eNB_search_expr_false>
909
  <eNB_terminate_missing_procs>False</eNB_terminate_missing_procs>
910 911

  <UE_working_dir>/tmp</UE_working_dir>
912 913 914
  <UE_config_file></UE_config_file>
  <UE_compile_prog></UE_compile_prog>
  <UE_compile_prog_args></UE_compile_prog_args>
915
  <UE_pre_exec></UE_pre_exec>
916
  <UE_pre_exec_args></UE_pre_exec_args>
917
  <UE_main_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/autotests/tools/configure_cots_bandrich_ue.py --reset-ue; $OPENAIR_DIR/cmake_targets/autotests/tools/configure_cots_bandrich_ue.py --stop-ue ; sleep 10; $OPENAIR_DIR/cmake_targets/autotests/tools/configure_cots_bandrich_ue.py --start-ue </UE_main_exec>
918
  <UE_main_exec_args></UE_main_exec_args>
919
  <UE_traffic_exec>$OPENAIR_DIR/cmake_targets/autotests/tools/iperf_script 1 ppp0 -u -c 192.172.0.1 -b 10Mbits/s  -B 192.172.0.2</UE_traffic_exec>
920
  <UE_traffic_exec_args></UE_traffic_exec_args>
921 922
  <UE_search_expr_true></UE_search_expr_true>
  <UE_search_expr_fal