Public
Authored by Thuoctrihotmd

Thận yếu cần kiêng gì?

Với những bệnh nhân bị yếu thận, một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý sẽ giúp bệnh nhân kiểm soát được nhiều vấn đề quan trọng. Ví dụ như: huyết áp, cân nặng, lượng cholesterol trong máu, nồng độ đường huyết,... Mời các bạn cùng theo dõi một số loại thực phẩm người bệnh thận yếu không nên ăn dưới đây.

4.02 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment