Public
Authored by maychamcongdigitech

Máy Chấm Công Digitech

Công ty Cổ Phần Digitech được hình thành trên cơ sở bề dày kinh nghiệm 12 năm hoạt động của Trung tâm giải pháp ERP (Công ty Digitech), được thừa hưởng thành quả, tài nguyên, giải pháp và toàn bộ kiến thức kinh nghiệm cũng như khách hàng đã có. nguyen-ly-hoat-dong

Với mục đích đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển các giải pháp ERP ứng dụng công nghệ mã số - mã vạch - thẻ và công nghệ nhận dạng autoid, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ số quyết định phát triển Trung tâm giải pháp ERP thành Công ty CP Giải pháp Digitech. Với sự ra đời của Công ty Cổ Phần Digitech đã thể hiện rõ định hướng chiến lược chuyên sâu cung cấp các giải pháp ứng dụng mã số - mã vạch - thẻ nhựa và autoid đến với khách hàng. Với sự trẻ trung năng động, kết hợp với kinh nghiệm lâu năm và sự sáng tạo không ngừng, Các giải pháp và sản phẩm của Công ty Cổ Phần Digitech sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để không ngừng hoàn thiện, đa dạng hoá sản phẩm, cung cấp những giải pháp và dịch vụ tốt hơn nữa đến với khách hàng. Công Ty Cổ phần Digitech

Danh mục chúng tôi đang cung cấp:

Danh sách mạng xã hội của công ty chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/digitechchamcongkiemsoat/

Edited
1.35 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment