Public
Authored by maychamcongdigitech

Máy chấm công là gì ?

Máy chấm công giúp nâng cao ý thức tự giác nhân viên của bạn. Chỉ việc sơ xuất là sẽ quên chấm công như vậy là ngày đi làm đó sẽ không được tính lương. Hoặc chỉ cần nhỡ đến muộn về sớm cũng bị trì lương. Cứ như vậy thì làm gì có hiện tượng nhân viên của bạn khồng tuân thủ đúng quy định và tự giác làm việc hơn cả mong muốn của bạn chứ. Vậy là bạn sẽ có một đội ngũ nhân viên tốt, chuyên nghiệp và làm việc hiệu quả. may-cham-cong-gi

Máy chấm công là thiết bị thông minh thể hiện tính chuyên nghiệp của công ty bạn. Bạn cứ hình dung xem khi đến cty có một chiếc máy chấm công lắp ngay ở cửa ra vào chỉ cần dùng vân tay, thẻ, hoặc khuôn mặt là cũng chấm công xong. Như trước kia nhân viên của bạn sẽ mất thời gian trình thẻ nhân viên cho nhân sự rồi chấm công ghi số giờ công, giờ nghĩ sẽ rất khó chịu. Vậy hãy làm mới mình và nâng cao tính chuyên nghiệp của công ty bằng một chiệc máy chấm công nhé.

Edited
677 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment