Public
Authored by maychamcongdigitech

Tác dụng của máy chấm công

Máy chấm công là thiết bị ghi nhận thời gian chấm công của công nhân viên khi chấm công. Trong một hệ thống chấm công nhân sự, máy chấm công đóng vai trò như một thiết bị thu thập và quản lý dữ liệu chấm công của từng nhân viên trong hệ thống, còn trong một hệ thống kiểm soát cửa ra vào máy chấm công vừa đóng vai trò thu thập quản lý dữ liệu chấm công nhân viên vừa là thiết bị điều khiển khóa điện từ kiểm soát cửa ra vào.

tac-dung-cua-may-cham-cong

  • Giúp chấm công tự động, tính lương nhanh chóng, chính xác và hiệu quả

  • Giúp ghi nhận thời gian vào / ra, thời gian làm thêm, ca làm việc, nghỉ phép,…

  • Kiểm soát ra vào hiệu quả tránh kẻ gian đột nhập ảnh hưởng đến người và tài sản của công ty

  • Nâng cao ý thức tự giác làm việc của nhân viên được tốt nhất

  • Tiết kiệm thời gian chi phí quản lý nhân sự

-Thể hiện tính chuyện nghiệp hiện đại cho doanh nghiệp bạn trong mắt đối tác.

Edited
677 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment